2E2K ELEKTRONİK TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

a)      Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 2E2K ELEKTRONİK Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “2E2K”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b)     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir:

·          Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;

-           Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,

-           Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilmesi,

-           İşe giriş muayenesinin yapılması,

-           İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,

-           Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması.

·          Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında;

-           İş Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-           Yurt dışı görevlendirmelerin yapılması,

-           Özlük dosyanızın oluşturulması,

-           Şirket içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetilmesi,

-           Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

-           Mevzuat ve işin niteliği gereği alınması gereken eğitimlerin planlanması ve yürütülmesi,

-           İş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi,

-           Rıza vermeniz halinde, hayat sigortası, sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası operasyonlarının yürütülmesi,

-           Şirket’in sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması;

·          Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

·          Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin gümrük operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası;

·          Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, mevzuatın sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanılması.

 

c)      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Aydınlatma Metni’nin (b) maddesinde belirtilen amaçlarla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 2E2K ELEKTRONİK Tic. A.Ş. Çalışanları Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

d)     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplerle dayanarak işbu metinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

e)      Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Şirketimiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

·          İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince Şirketimiz ile paylaştığınız dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dahil) ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Şirkerimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi ve Topluluk Şirketleri’ndeki açık pozisyonlarda değerlendirilme imkanınız olması durumunda özgeçmişiniz kapsamında ilgili Topluluk Şirketleri ile paylaşılması,

·          Hayat sigortası, özel sağlık sigortası ve ferdi kaza gibi sigorta operasyonlarının yürütülmesi amacıyla sağlık verilerinizin işlenmesi,

·          Tespit edilen sağlık durumunuza göre, sizlere uygun pozisyonların sağlanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

·          Yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin olarak, vize işlemleri için adli sicil kaydınızın işlenmesi,

 

f)      Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi 2E2K ELEKTRONİK Tic. A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle şirkete iletmeniz durumunda şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılığ kullanılmadığını öğrenme,

·          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·          6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıda imzası bulunan veya elektronik olarak metni onaylayan ben …………………………………………………….., işbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan verilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın metnin (d) bölümünde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

……………………………………………….

(Lütfen el yazınız ile “Okudum, anladım, kabul ediyorum.” Yazınız.)

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmzası: